Đăng nhập

22/01/2019

Công văn 221/STC-QLGCS ngày 21/1/2019 V/v rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị

 

Tải văn bản

Đảm bảo tiến độ cập nhật tình hình biến động tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 215/BTC-QLGCS ngày 05/01/2019 v/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

 

28/08/2018

Công văn 2224/STC-QLGCS ngày 28/8/2018 V/v rà soát và cập nhật dữ liệu trên phần mềm Quản lý tài sản

 

Tải văn bản

Hệ thống CSDL Quản lý Tài sản công tỉnh Hải Dương theo địa chỉ trực tuyến: qlts.haiduong.gov.vn

Liên hệ SĐT:  02203.857.578 
để phối hợp giải quyết.

 

11/07/2018

Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

 

Tải văn bản

 

30/05/2018

Công văn số 1332/STC-QLGCS ngày 30/05/2018 Về việc rà soát, kiểm tra và chỉnh lý dữ liệu trên Phần mềm đăng ký tài sản

 

Tải văn bản

 

04/05/2018

Công văn số 1074/STC-QLGCS ngày 04/05/2018 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

 

Tải văn bản

 

29/12/2017

Công văn số 3446/STC-QLGCS ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung năm 2018

 

Công văn số 3446/STC-QLGCS ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung năm 2018

 

19/10/2017

Công văn số 14065/BTC-QLCS ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN

 

Công văn số 14065/BTC-QLCS ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN 

 

03/03/2017

Thực hiện rà soát nguồn kinh phí, tiêu chuẩn và định mức mua sắm tài sản năm 2017 thuộc danh mục MSTT

 

Căn cứ Công văn số 65/CV-TT của Trung tâm tư vấn và DVTC ngày 03/03/2017 về việc rà soát nguồn kinh phí, tiêu chuẩn và định mức mua sắm tài sản năm 2017 thuộc danh mục MSTT.

 

30/12/2016

Về việc thực hiện MSTT theo phương thức tập trung năm 2017

 

Các đơn vị thực hiện theo Công văn số 3536/STC-QLGCS ngày 30/12/2016 về việc  thực hiện MSTT tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2017.

 

Sở Tài chính Tỉnh Hải Dương
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG
Điện thoại:0977663985 - Email:cuongphannhat@gmail.com

HOTLINE: MSTT-0984766451